.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Chị Bích

Khách hàng: Trần Bích

Diện tích: 120 m2

Năm Xây Dựng: 2022