.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Bà Nhũ

Khách hàng: Đỗ Thị Nhũ

Diện tích: 219.7 m2

Năm Xây Dựng: 2022