.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Thanh

Khách hàng: Đỗ Minh Thanh

Diện tích: 139.8 m2

Năm Xây Dựng: 2022