.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Kháng

Khách hàng: Ngô Minh Kháng

Diện tích: 333.2 m2

Năm Xây Dựng: 2022