.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Homestay Minh Hậu

Khách hàng: Huỳnh Hậu

Diện tích: 317.8 m2

Năm Xây Dựng: 2023