.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Homestay Huynh Trong

Khách hàng: Đặng Văn Trọng

Diện tích: 239.4m2

Năm Xây Dựng: 2023