.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Villa Cuc - Ngo

Khách hàng: Lê Thị Cúc

Diện tích: 240 m2

Năm Xây Dựng: 2022